Scrisoare deschisă a unor monahi ai Sfântului Munte catre Sfânta Chinotită despre “Sfântul si Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe”

By pr. Matei Vulcănescu -
8 ani ago

Sfântul Munte 20/6/2016 (3/7/2016)

Duminica Părinților,

Mărturisitorilor, Cuvioșilor, Ierarhilor și Mucenicilor Aghioriți

Scrisoarea deschisă a unor Părinți Aghioriți

Către: Sfânta Chinotită a Sfântului Munte, către cei 20 de egumeni dimpreună cu obștile lor, și spre informarea pliromei cu nume creștin al Bisericii.

”… ca niște fii iubitori de părinți, să păstrăm moștenirea părintească nestricată, să nu destrămăm locul acesta precum smochinul neroditor, ci privind cu luare aminte la mai-marii noștri, la felul cum și-au încheiat viața, să le urmăm CREDINȚA și lupta, ca să dobândim și noi dimpreună cu ei bunătățile cele veșnice”

      (Stihiră de la Litia Slujbei Cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor Părinți ai noștri Aghioriți, cei ce au strălucit în Sfântul Munte Athos.)

 

Preacuvioși Părinti,

După ce am cercetat cu toată luarea aminte textele finale, care au fost făcute publice, ale așa-zisului Sfânt și Mare Sinod, precum și răspunsurile unor distinși teologi și mitropoliți, purcedem la a vă pune înainte următoarele.

Concluzia ce rezultă cu ușurință din cercetarea acestora este că, în cele din urmă, acest sinod se dovedește a fi neortodox, tâlhăresc și eretic, pentru că:

 1. A recurs la manipulări fără precedent în ce privește ordinea de zi și practicile sale.
 2. I-a exclus pe episcopi și a dizolvat sinodalitatea ortodoxă și, îndeobște, au fost folosite metode neortodoxe în modul său de funcționare.
 3. Nu a existat o informare suficientă a pliromei ortodoxe, dimpotrivă, o disimulare a celor hotărâte pe durata procedurilor presinodale.
 4. Consacră teologia postpatristică.
 5. Legiferează oficial și sinodal panerezia ecumenismului.
 6. În cele din urmă a fost atins scopul acordării de caracter bisericesc ereziilor, adică s-a acceptat că papismul, precum și ceilalți eretici sunt Biserici, iar nu erezii.
 7. Coboară creștinismul la nivelul socialismului (”evanghelia socială”).
 8. Nu exprimă experiența în Duhul Sfânt a trupului eclezial.
 9. Nu urmează Tradiția Sfinților Părinți ai Bisericii celei Una și nu s-au recunoscut dintru început toate Sinoadele precedente, și mai ales Sinoadele VIII și IX Ecumenice.
 10. Anulează hotărârile Sinoadelor Ecumenice.
 11. Recunoaște așa-numitul Consiliu Mondial al Bisericilor.
 12. A fost trecut cu vederea și ignorant rolul monahismului și mai ales atitudinea Aghioriților față de papism și ecumenism.

 

În conformitate cu textul final ”Relațiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creștine” al așa-numitului ”Sfânt și Mare Sinod”, la paragraful 6 se menționează că: ”Biserica Ortodoxă acceptă denumirea istorică a altor Biserici și Confesiuni creștine heterodoxe care nu se află în comuniune cu ea”.

Astfel, prin faptul că Sinodul acceptă că papismul este Biserică, acceptă de asemenea și hotărârile dialogurilor ecumenice cu papistașii, care acum dobândesc și valabilitate sinodală. La aceste dialoguri, însă, după cum știți, se recunoaște statutul de biserică, credința apostolică, valabilitatea Tainelor și succesiunea apostolică a ereziei papistașe (vezi textele de la München 1982, Bari 1987, Noul Valaam 1988, Balamand 1993). Prin urmare, chiar și numai din această hotărâre rezultă că Sinodul acesta a căzut de la credința și mărturisirea ortodoxă.

Tuturor celor afirmate aici le va urma în curând un studiu detaliat pentru deplina argumentare a celor spuse de noi.

Preacuvioși Părinți, în calitate de Sfântă Chinotită, desi inițial v-ați delimitat de acest Sinod într-un text al sfințiilor-voastre către Patriarhul Ecumenic, referitor la anumite puncte ale textelor presinodale, ulterior, prin participarea voastră prin intermediul Egumenului Sfintei Mănăstiri Stavronikita la așa-zisul Sfânt și Mare Sinod, în fapt ați acceptat hotărârile finale ale acestuia, așa cum acestea au fost exprimate prin textele finale. Cu alte cuvinte, până în momentul de față, în mod oficial acceptați ”caracterul ortodox”, forma finală a hotărârilor și, în consecință, consacrarea sinodală oficială a panereziei Ecumenismului.

Vă rugăm, deci, și așteptăm, întrucât considerăm că este o datoria a voastră duhovnicească obligatorie, să convocați de urgență Dubla Sinaxă Extraordinară și să condamnați, pe baza obiecțiilor expuse mai sus, sinodul despre care vorbim ca eretic, anticanonic și tâlhăresc.

În sfârșit, vă declarăm, în calitatea noastră de Părinți Aghioriți, că prin harul Domnului nostru Iisus Hristos și Dumnezelui nostru, cu ajutorul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și al tuturor Cuvioșilor Părinți, Cuvioși-Mucenici și Mărturisitori Aghioriți, ”următori Sfinților Părinți”, în urma tuturor celor spuse, dacă, să nu fie!, sfințiile-voastre nu veți condamna acest pseudo-sinod și dacă nu veți întrerupe pomenirea Patriarhului Ecumenic, atunci, suntem obligați, pe temeiul Sfintelor Canoane ale Bisericii și al tradiției de veacuri a acestui Sfânt Loc al nostru, să înfăptuim noi, de urgență, această datorie de la sine înțeleasă. Potrivit Canonului 15 al Sinodului I-II cu autoritate ecumenică [al Sfântului Fotie cel Mare], avem datoria să încetăm pomenirea Patriarhului, așa cum au făcut și Cuvioșii Părinți Aghioriți cei dinaintea noastră în timpul Patriarhului Ioannis Vekos, aceștia fiind în cele din urmă martirizați și pe care azi îi prăznuim; deoarece, așa cum menționează Canonul 15, cei ce opresc pomenirea: ”nu au osândit episcopi, ci episcopi mincinoși și învățători mincinoși”. Toți Sfinții Părinți ai Bisericii noastre învață același lucru: Căci avem poruncă de la însuși Apostolul: dacă cineva dogmatizează sau poruncește să facem ceva în afară de ceea ce am primit, în afară de ceea ce canoanele sinoadelor sobornicești și locale [au hotărât] în [diferite] vremi, să nu fie primit acela, nici să fie socotit în ceata aleasă a sfinților” (Sfântul Teodor Studitul, P.G. 99, 988A), și ”toți învățătorii Bisericii, toate Sinoadele, toate dumnezeieștile Scripturi îndeamnă să îi părăsim pe eterodocși și să ne rupem de comuniunea cu ei” (Sfântul Marcu Evghenicul, PG 160, 105C).

De asemenea, și potrivit Canonului 33 al Sinodului din Laodiceea, ”nu se cuvine a se ruga cu ereticii sau cu schismaticii” și ”să fie excomunicat cel ce va avea comuniune cu cei excomunicați” (Canonul 2 al Sinodului din Antiohia, pe care îl folosesc Părinții Aghioriți în Epistola lor către Sinodul din Constantinopol din 1275). Am citat aici doar câteva pasaje din bogata învățătură a Sfinților Părinți ai Bisericii.

De altfel, Patriarhul Ecumenic se întâmplă să fie și principalul mentor și inițiator al acestei hotărâri sinodale, și, prin urmare, pentru noi, Părinții Aghioriți și pentru toți clericii și mirenii creștini ortodocși se face prin fapte și cuvinte EREZIARH, precum Arie, Nestorie, Vekkos etc. așa cum au demonstrat acest lucru mulți episcopi și teologi până azi, și nu doar datorită Panereziei Ecumenismului, dar și datorită faptului că susține religia universală, pe care o propovăduiește prin intermediul rugăciunilor în comun. Învață dogme străine, antiortodoxe și antipatristice; pentru aceasta, potrivit poruncii Domnului, credincioșii după un (păstor) străin, ele nu vor merge, ci vor fugi de el, pentru că nu cunosc glasul lui” (Ioan 10: 5).

Avem, de asemenea, datoria să vă informăm că nu vor avea nici o scuză în ziua judecății cei care se vor supune și vor accepta hotărârile acestui pseudo-sinod ERETIC, și care vor continua întru cunoștință să-l pomenească pe Patriarh; toți aceștia să știe că vor dezbina societatea monahală aghiorită. Ne pare foarte rău pentru evoluția aceasta antiortodoxă, după cum v-am semnalat și în Scrisoarea noastră Deschisă în calitate de Părinți Aghioriți (13 mai 2016). Vom aștepta un interval de timp rezonabil, așa încât fiecare sfântă mănăstire, schit și fiecare monah aghiorit să ia în mod clar poziție în cunoștință de cauză asupra acestui subiect.

Sfințiți Părinți, Biserica Ortodoxă și creștinii ortodocși se declară în prigoană. Deja pseudo-sinodul eretic din Creta ne caracterizează pe toți arhiereii, preoții, monahii și mirenii creștini ortodocși care ne opunem [ecumenismului] drept ”eretici”, ”zeloți” și, ironic, ”ultra-ortodocși”. Vom îngădui ca această dezinformare și pervertire să pătrundă în conștiința poporului? Cu multă smerenie, frica lui Dumnezeu și dragoste pentru sfânta noastră Biserică, vă rugăm ca toți împreună uniți să depunem eforturi în așa fel încât să fie convocat adevăratul Sfânt și Mare Sinod Ortodox, care să invalideze acest pseudo-sinod.

Cinstită Sfântă Chinotită și Sfințiți Egumeni, o sută de ani de extremă iconomie și toleranță față de ecumeniști – Patriarhi și episcopi având cuget papistaș și unioniști – au provocat o profundă vătămare a credinței și au hrănit abateri eretice. Vătămarea și pervertirea, pe care le-a provocat în conștiința ortodoxă a clerului și poporului în chip mincinos numita ”iconomie”, au luat dimensiuni uriașe. Vă rugăm încă o dată: Luptați-vă să păziți Sfânta Moștenire a Bisericii și Credinței Ortodoxe.

Amin.

 

Așteptând hotărârile sfințiilor-voastre consecvente cu Tradiția Aghiorită, cu prețuire și respectul cuvenit, ai sfințiilor-voastre,

 

Gheronda Gavriil de la Sfânta Chilie a Sfântului Hristodul, Sfânta Mănăstire Cutlumuș,

Gheronda Sava Lavriotul, Sfânta Mănăstire a Marii Lavre,

Gheronda Evstratie Ieromonahul, Sfânta Mănăstire a Marii Lavre,

Gheronda Ilarion, Sfânta Kathismă a Sfântului Maxim Mărturisitorul,

Monahul Dositei, Sfânta Kathismă a Sfântului Maxim Mărturisitorul,

Gheronda Hariton Ieromonahul, Sfânta Kathismă a Înălțării Domnului, Sfânta Mănăstire Vatoped,

Gheronda Chiril, Sfânta Sihăstrie a Buneivestiri a Născătoarei de Dumnezeu, Katunakia, Sfânta Mănăstire a Marii Lavre,

Gheronda Heruvim, Sfânta Kathismă a Arhanghelilor, Kukuzel, Sfânta Mănăstire a Marii Lavre,

Gheronda Ioan, Sfânta Kathismă a Intrării Maicii Domnului în Biserică, Vigla, Sfânta Mănăstire a Marii Lavre,

Gheronda Gheorghe, Sfânta Kathismă a Sfinților Varlaam și Ioasaf, Sfânta Mănăstire a Marii Lavre,

Gheronda Vlasie, Xerokalivo Vigla,  Sfânta Mănăstire a Marii Lavre,

Ieromonahul Paisie, Sfântul Schit Prodromu, Sfânta Mănăstire a Marii Lavre,

Ieromonahul Damaschin Popa, Sfântul Schit Prodromu, Sfânta Mănăstire a Marii Lavre,

Ieromonahul Ioil, Sfântul Schit Prodromu, Sfânta Mănăstire a Marii Lavre,

Ieromonahul Sava, Sfântul Schit Prodromu, Sfânta Mănăstire a Marii Lavre,

Ierodiaconul Matei, Sfântul Schit Prodromu, Sfânta Mănăstire a Marii Lavre,

Monahul Efrem, Sfântul Schit Prodromu, Sfânta Mănăstire a Marii Lavre,

Monahul Nicodim, Sfântul Schit Prodromu, Sfânta Mănăstire a Marii Lavre,

Monahul Gherasim, Sfântul Schit Prodromu, Sfânta Mănăstire a Marii Lavre,

Monahul Tarasie, Sfântul Schit Prodromu, Sfânta Mănăstire a Marii Lavre,

Monahul Marcu, Sfântul Schit Prodromu, Sfânta Mănăstire a Marii Lavre,

Monahul Rafail, Sfântul Schit Prodromu, Sfânta Mănăstire a Marii Lavre,

Monahul Ioan, Sfântul Schit Prodromu, Sfânta Mănăstire a Marii Lavre,

Monahul Serafim, Sfântul Schit Prodromu, Sfânta Mănăstire a Marii Lavre,

Gheronda Pavel, Sfânta Kathismă a Adormirii Sfintei Ana, Sfântul Schit al Kafsokaliviei, Sfânta Mănăstire a Marii Lavre,

Gheronda Nectarie, Sfânta Kathismă a Sfântului Dimitrie, Sfântul Schit al Kafsokaliviei, Sfânta Mănăstire a Marii Lavre,

Gheronda Simeon, Sfânta Kathismă a Sfântului Simeon Noul Teolog, Sfântul Schit al Kafsokaliviei, Sfânta Mănăstire a Marii Lavre,

Monahul Isaia, Sfânta Kathismă a Sfântului Simeon Noul Teolog, Sfântul Schit al Kafsokaliviei, Sfânta Mănăstire a Marii Lavre,

Monahul Eustație, Sfânta Kathismă a Sfântului Eustație, Sfântul Schit al Kafsokaliviei, Sfânta Mănăstire a Marii Lavre,

Gheronda Policarp Ieromonahul, Sfânta Kathismă a Sfântului Athanasie, Sfântul Schit al Kafsokaliviei, Sfânta Mănăstire a Marii Lavre,

Ieromonahul Ioachim, Sfânta Kathismă a Sfântului Athanasie, Sfântul Schit al Kafsokaliviei, Sfânta Mănăstire a Marii Lavre,

Monahul Hristodul, Sfânta Kathismă a Sfântului Athanasie, Sfântul Schit al Kafsokaliviei, Sfânta Mănăstire a Marii Lavre,

Gheronda Panteleimon, Sfânta Kathismă a Sfântului Antonie, Kerasia, Sfânta Mănăstire a Marii Lavre,

Gheronda Maxim Ieromonahul, Sfânta Kathismă a Sfântului Antonie, Kerasia, Sfânta Mănăstire a Marii Lavre,

Ieromonahul Romanos, Sfânta Kathismă a Sfântului Antonie, Kerasia, Sfânta Mănăstire a Marii Lavre,

Gheronda Athanasie, Vuleftiria, Sfântul Schit al Sfintei Ana, Sfânta Mănăstire a Marii Lavre,

Gheronda Toma, Sfânta Kathismă a Apostolului Toma, Sfântul Schit al Sfintei Ana Mici, Sfânta Mănăstire a Marii Lavre,

Monahul Teolog, Sfânta Kathismă a Apostolului Toma, Sfântul Schit al Sfintei Ana Mici, Sfânta Mănăstire a Marii Lavre,

Monahul Fotie, Sfânta Kathismă a Apostolului Toma, Sfântul Schit al Sfintei Ana Mici, Sfânta Mănăstire a Marii Lavre,

Gheronda Filip Ieromonahul, Sfânta Kathismă a Sfântului Athanasie cel Mare, Sfântul Schit al Sfintei Ana Mici, Sfânta Mănăstire a Marii Lavre,

Gheronda Panteleimon Ieromonahul, Sfânta Sihăstrie a Sfântului Ioan Teologul, Katunakia, Sfânta Mănăstire a Marii Lavre,

Gheronda Gherasim, Sfânta Sihăstrie a Sfântului Gherasim, Katunakia, Sfânta Mănăstire a Marii Lavre,

Gheronda Athanasie, Sfânta Sihăstrie a Sfântului Sava, Karulia, Sfânta Mănăstire a Marii Lavre,

Monahul Simeon, Karulia, Sfânta Mănăstire a Marii Lavre,

Monahul Ilie, Sfântul Schit al Sfântului Vasilie, Sfânta Mănăstire a Marii Lavre,

Ieromonahul Irineu, Kapsala,

Monahul Paisie, Karies,

Ierodiaconul Cosma, Sfânta Kathismă a Sfântului Athanasie, Sfânta Mănăstire Cutlumuș,

Gheronda Nicodim, Sfânta Kathismă a Sfântului Nectarie, Kapsala, Sfânta Mănăstire Stavronikita,

Gheronda Meletie, Sfânta Kathismă a Nașterii Maicii Domnului, Kapsala, Sfânta Mănăstire Pantokrator,

Ieromonahul Macarie, Sfânta Kathismă a Nașterii Maicii Domnului, Kapsala, Sfânta Mănăstire Pantokrator,

Gheronda Ciprian Ieromonahul, Sfânta Kathismă a Sfântului Gheorghe, Sfânta Mănăstire Filotheou,

Gheronda Spiridon Monahul, Sfânta Kathismă a Sfântului Nicolae, Sfânta Mănăstire Cutlumuș,

Sfântul Paisie Monahul, Sfânta Kathismă a Sfântului Haralambie, Sfânta Mănăstire Vatoped,

Gheronda Pahomie Ieromonahul, Sfânta Kathismă a Tuturor Sfinților, Kapsala, Sfânta Mănăstire Pantokrator,

Gheronda Hrisostom Ieromonahul, Sfânta Kathismă a Sfântului Spiridon, Sfânta Mănăstire Cutlumuș.

 

Strângerea de semnături continuă și vor fi făcute publice în presa bisericească și pe internet.

 

Sursa: http://aktines.blogspot.gr/2016/07/blog-post_62.html

 

You might also like

Show Comments (14)

14 thoughts on “Scrisoare deschisă a unor monahi ai Sfântului Munte catre Sfânta Chinotită despre “Sfântul si Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe””

 1. Stati o clipa.
  Eu v-am intrebat de scrisoarea asta ieri.
  Deci i-ati luat un interviu monahului Sava Lavriotul, dar nu stiati de scrisoarea asta?
  Ati discutat cu aghioritii recent sau poate chiar azi? Ce se aude pe la ei, au mai schimbat ei ceva? Ei mai continua pomenirea dupa o luna de la semnarea scrisorii? Ce mai asteapta? Alti “ani de pocainta” din partea erezirhilor?
  Vedeti ca in titlu e o greseala.
  Astept raspuns!

   1. ba nu, e aceeasi scrisoare semnata in 3 iulie 2016 ca cea de aici pe care am scris-o ieri in comentariu la https://ortodoxiacatholica.com/2016/07/10/gheron-sava-lavriotul-din-sfantul-munte-ne-vorbeste-despre-sfantul-si-marele-sinod-din-creta/:
    http://prieteniisfantuluiefrem.ro/2016/07/22/parintele-macarie-de-la-schitul-oituz-nu-este-singur-athosul-cel-sfant-este-cu-el-si-cu-noi-toti-fundamentalistii-antiecumenisti-este-hristos/

    Ce deosebire exista fata de ea daca e diferita?

    Incepe precum urmeaza:

    ” Sfântul Munte 20/6/2016 (3/7/2016)

    Duminica Părinților,

    Mărturisitorilor, Cuvioșilor, Ierarhilor și Mucenicilor Aghioriți

    Scrisoarea deschisă a unor Părinți Aghioriți

    Către:

    Sfânta Chinotită a Sfântului Munte,

    către cei 20 de egumeni dimpreună cu obștile lor,

    și spre informarea pliromei cu nume creștin al Bisericii…” s.a.m.d.

    Oricum astept raspunsul la intrebarile anterioare din comentariul de mai sus.
    Si, in plus, credeti ca Chinotita se va pronunta daca nu a raspuns pina acum? Nu a trimis ea reprezentantul ei la “sinodul” din Creta? Oare asta nu e raspuns?
    Va rog ca raspunsul sa nu fie unul general pentru toate intrebarile sau unul de tip politicianist.
    Multumesc anticipat!

   2. Repet intrebarile, caci nu am primit nici un raspuns: Ei mai continua pomenirea dupa o luna de la semnarea scrisorii? Ce mai asteapta? Alti „ani de pocainta” din partea ereziarhilor?

 2. Doamne ajuta !
  Sunt alaturi cu toata inima de monahii aghioriti si de toti clericii si mirenii care se opun “sinodului” talharesc din Creta. Dumnezeu sa-i intareasca in vremurile de prigoana ce vor urma !
  Iata ce inseamna tacerea ! Iata rezultatul a 100 de ani de tacere !
  Iata de inseamna a nu tine cont de Sfintii Parinti, care ne-au invatat despre tacere, chiar de la inceputul crestinismului.
  Sfantul Grigorie Teologul ne-a spus ca prin tacere il tradam pe Dumnezeu, Sfantul Teodor Studitul ne-a indemnat cu fermitate sa nu tacem, Sfantul Grigorie Palama ne-a aratat ca tacerea este ateism , Sfintii Mucenici si Marturisitori au preferat sa moara decat sa taca.
  Culegem “roadele” indelungatei taceri, a compromisurilor, a fariseismului, a iubirismului, a tradarilor fara numar. Insa drama cea mare este ca poporul a fost format si manipulat tot de atatia ani, iar acum nu discernem adevarul de minciuna. Dumnezeu ne poate trezi prin suferinta. Fie voia Lui !

  1. Nu e ortodox Kalliatos acesta conform cartii Persoana si Natura Jean-Claude Larchet pag.86 : Kallistos Ware…plasează în cărțile sale, pe același plan și la același nivel de autoritate, Părinții Bisericii și scriitorii anglicani, musulmani sau budiști…după ce a promovat intercomuniunea dintre Biserica Ortodoxă și…necalcedoniene, a propus dialogul inter-religios între Biserica Ortodoxă și iudaism și islam, fără a se întreba dacă, în plan dogmatic, acest dialog poate avea sens și vreun oarecare viitor ptr Biserica Ortodoxă, în fața a două religii care neagă cele două dogme pe care se fondează credința sa, anume Treimea Persoanelor dumnezeiești și faptul că Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Dumnezeu.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Biserica Ortodoxă este universală - Blog personal al Părintelui Matei Vulcanescu